LOVE

for

VIDEBÆK TENNISKLUB


§ 1
Foreningens navn er: Videbæk Tennisklub.

§ 2
Foreningens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give sine medlemmer bedst mulig adgang til at dyrke dette spil.

§ 3
Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til kassereren ved sæsonstart, som annonceres i de lokale blade.

Aktive medlemmer har stemmeret vedrørende klubbens anliggender.

Passive medlemmer har ikke stemmeret, men har altid adgang til banerne
ved eventuelle kampe og kan deltage i alle klubbens festligheder.

§ 4 stk. 1
Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet, der betales ved sæsonstart, fastsættes lavt for ungdomsspillere (under 18 år) i forhold til seniorspillernes.

§ 4 stk. 2
Et medlem, der resterer med kontingent og ikke betaler inden 14 dage efter
at være skriftligt erindret herom, slettes af medlemslisten og kan først optages på ny, når restancen er betalt.

§ 5
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden, men kan normalt kun ske ved en sæsons udgang.

§ 6
En fortegnelse over de tilmeldte og betalende medlemmer vil snarest blive opsat i klubhuset (ved banerne). Samme sted findes banetavlerne, hvorpå man kan reservere spilletider.

§ 7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som må være fyldt 20 år:

1 formand
1 næstformand
1 sekretær
1 kasserer
1 trænings- og turneringsmedlem

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter på generalforsamlingen. Ved den årlige generalforsamling afgår skiftevis 2 og det efterfølgende år de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter lodtrækning. Der er adgang til genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

§ 8
Bestyrelsesmøde indvarsles af formanden med 8 dages varsel, så ofte denne finder det fornødent, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Beslutning kan tages uden hensyn til de mødendes antal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

§ 9
Bestyrelsen skal affatte regler og plan for banernes benyttelse samt vedtægter tilsigtende god ordensoverholdelse på spilleplads og i klubhus. Endvidere fastsættes bøder og eventuel eksklusion for overtrædelse af reglement og vedtægter.

§ 10
Tilrejsende, hvis ophold i byen er af kortere varighed, kan mod at betale et
af bestyrelsen fastsat kontingent benytte klubbens baner.

§ 11
Et medlem, der af bestyrelsen ekskluderes, kan indanke denne kendelse for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der træffes endelig beslutning.

§ 12
Ved optagelse af eventuelle nødvendige lån til klubbens drift indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 13
Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden 1. juni. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den skal indvarsles skriftligt senest 8 dage forud.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent (valgt udenfor bestyrelsen)
2. Årsberetning aflægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent (forslag fra bestyrelsen)
5. Forelæggelse af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen ( 2 eller 3 medlemmer afgår efter tur)
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 medlemmer til trænings- og turneringsudvalg
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt

Medlemmer, som er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring derom, ledsaget af motiveret dagsorden.

§ 15
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til de fremmødtes antal. Forslag til lovændringer kræver ¾ af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. Alle andre afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækning, men skal efter begæring af mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer foregå skriftligt.

§ 16
Klubben kan kun ophæves, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af ophævelse træffes af samme kompetente generalforsamling bestemmelse om rekvisitternes afhændelse og anvendelse af klubbens aktiver. Ved denne lovs ikrafttrædelse annulleres alle tidligere love.

§ 17
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.


Foranstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2006.