Referat fra Generalforsamling 2018 i Videbæk Tennisklub

Mødet blev afholdt i Klubhuset den 27. marts 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af stemmetællere

Pkt. 3 Aflæggelse af årsberetning v/formanden

Pkt. 4 Aflæggelse af revideret regnskab

Pkt. 5 Projekt Padeltennis

Pkt. 6 Indkomne forslag

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen

Pkt. 8 Valg af 3 suppleanter

Pkt. 9 Valg af 2 revisorer

Pkt.10 Eventuelt

Der var 13 fremmødte.

Formand Kaj Christiansen bød velkommen med et glas champagne for at markere, at vi er over 100 medlemmer i klubben.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Sven-Erik Steffensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad pkt. 2 Valg af stemmetællere

Peter Jørgensen og Bodil blev valgt

Ad pkt. 3 Aflæggelse af årsberetning v/ formand og næstformand

Årsberetningen blev indledt med at mindes afdøde Christian Steffensen. Bestyrelsen takker for hans store indsats for klubben gennem tiden.

Der henvises til den skriftlige beretning

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 4 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Kassereren gennemgik revideret regnskab for året 2017.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad pkt. 5 Projekt Padeltennis, status herfor fremlægges

Fremlagt af Kaj Christiansen i samråd med Peter Jørgensen

Padeltennis ligner tennis, men det er en blanding af 2 sportsgrene, nemlig 20 % Squash og 80 % tennis og er en stor sportsgren i Spanien, den ligger på anden pladsen i popularitet, næstefter fodbold. Det er umiddelbart lettere end tennis. Til sporten bruges dog en speciel ketcher.

I året der er gået, har udvalget kontaktet forskellige fonde og har også haft kontakt til et fundraiserfirma. Initiativet omkring fundraiserfirmaet blev dog skrinlagt af flere årsager.  

Ildsjælepuljen er blevet kontaktet og der er iværksat et samarbejde hermed.   

Meningen er at Padeltennisbanen skal hedde Ringkøbing – Skjern Padeltennis, da banen skal indikere, at den er til for alle og det muliggør også at rejse penge i et bredere omfang.

Målet med at etablere en sådan bane er at udvide medlemstallet og at bibeholde de unge i Videbæk og borgerne i det hele taget og at sætte Videbæk på Danmarkskortet ved at være den eneste udendørs overdækkede padeltennisbane i Danmark.

Udvalget har indhentet tilbud fra et Spansk Firma og afventer yderligere fra Uni-Sport og et tredje firma.

I år fortsætter udvalget med at rejse penge også hos nogle af de større virksomheder.

Udvalget har været så heldig at få Erling Damgaard med som ny fundraiser.  

Ad pkt. 6 Indkomne forslag behandles

Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsætter igen forslaget om at fjerne Lawn i Klubbens navn. Forslaget blev fremsat på Generalforsamlingen 2017 og ifølge vedtægterne skal det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingens fremmødte godkendte dette og klubben hedder nu Videbæk Tennisklub.

Bestyrelsen fremsætter yderligere et forslag om at melde os ud af DGI Vestjylland og ind i DGI Midtjylland i stedet, da det er erfaringen, at DGI Midtjylland er mere kompetente til arbejdet med foreningerne.  

Bemyndigelse blev givet af generalforsamlingens fremmødte.

Ad pkt. 7 Valg til Bestyrelsen

På genvalg Pernille Johansen Hoy

Jesper Lund Thomsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Forslag til bestyrelsen for 2 år: bestyrelsen foreslår Heidi Sylvestersen

Gitte Nielsen er under uddannelse og vil ikke få så megen tid til bestyrelsesarbejde og fratræder derfor.

Forslag til bestyrelsen for 2 år: bestyrelsen foreslår Lone Kronborg

Lone Kronborg er dog ikke tilstede, men har givet sit samtykke hertil skriftligt.

Pernille Johansen Hoy, Heidi Sylvestersen og Lone Kronborg blev valgt.

Ad pkt. 8 Valg af 3 Suppleanter

Forslag indgivet af bestyrelsen

Gitte Nielsen som 1. suppleant

Johannes Krogsgaard som 2. suppleant

Emilie Stevenson som 3. suppleant

Alle 3 blev valgt ind.

Ad. pkt. 9 Valg af 2 revisorer

Bestyrelsen foreslår

  1. Per Lystbæk
  2. Holger Haunstrup

Er begge genvalgt.

Ad. pkt.10 Eventuelt

Bestyrelsen fremsætter forslag til, at der skal nedsættes et arbejdsudvalg,

som kan hjælpe til med Tennissportens Dag, anlæggelse og vedligeholdelse af baner og klubhus.

Flere af de tilstedeværende gav samtykke til at hjælpe til.

Generalforsamlingen blev afsluttet med, at formanden byder Heidi og Lone velkommen i bestyrelsen og takker dirigenten for god ro og orden på mødet.

Referent

Pernille Johansen Hoy