Referat fra generalforsamling 2023

Referat af Videbæk Tennisklubs generalforsamling  

Den 13/3-2023  

Pkt. 1: Valg af dirigent og stemmetæller  

 Jakob Slot er dirigent.  

 Anders Fomsgaard og Ann Mai Jonasen stemmetællere.  

Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt til generalforsamling i rette tid og den er dermed lovlig.  Dagsorden ifølge vedtægterne. med undtagelse af et punkt vedr. valg af trænerudvalg, der ønskes fjernet.  

Pkt. 2 :Aflæggelse af årsberetning v/formanden  

Pernille Hoy gennemgår året i tennisklubben. Der nævnes bl.a. god aktivitet ved padelbanerne med masser  af turneringer, den gode tilslutning til junior-træning i både padel og tennis (ude og inde). I denne  forbindelse takkes trænerne. En tak for indsatsen til Bo Malmstrøm, der stopper som padel-træner. Heidi  Sylvestersen fortsætter som træner for tennis-juniorer sammen med udefrakommende træner.  

Klubben mistede sidste år to æres-medlemmer: Inger og Svend Erik Steffensen. Deres indsats for klubben  igennem mange år var højt værdsat. De og deres gode humør er savnet på banerne.  

Pernille takker de frivillige, især de grønne fingre, for deres indsats for at holde klubhus og banerne fine.  Stor tak og en lille gave til Lisbet Jørgensen for at holde klubhuset rent og pænt.  

Dette var Pernilles sidste beretning som formand.  

Lone Kronborg takker Pernille for en stor indsats for klubben igennem mange år, de sidste 4 år som  formand.  

Beretningen godkendes af generalforsamlingen. Denne vil blive lagt op på klubbens hjemmeside.  Pkt. 3: Aflæggelse af revideret regnskab for 2022 v/kasserer Lone Kronborg  

Lone gennemgår regnskabet. Der nævnes bl.a. nedgang i pay&play samt gæstespillere. Trods det kommer  klubben ud med et overskud. Der spares op til nogle store investeringer i bl.a. vindnet og nyt underlag til  padel. Der er 7 år tilbage af DGI-lånet. (padelbaner)  

Der forslås fra forsamlingen at man kigger på rente af indestående (anden løsning kan være en mulighed)  Det vil kassereren gerne undersøge.  

Regnskabet godkendes  

Pkt. 4: Kontingent  

Bestyrelsen har besluttet at kontingentsatserne fortsætter uændret i den nye sæson. De ønsker at holde  satserne på et plan, hvor alle kan være med.  

Kontingent godkendes. 

Pkt. 5: Indkomne forslag  

- Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af klubnavn til: VIDEBÆK TENNIS- OG PADELKLUB  o GODKENDT  

- Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af ordlyd i vedtægter (understreget):  o § 2 Formål ændres til: Foreningens formål er at virke for tennis- og padelspillets udbredelse  ved at fremme det sociale sammenhold i klubben og give sine medlemmer bedst mulig  adgang til at dyrke disse to sportsgrene  

o § 3 Optagelse af medlemmer: Indmeldelse sker ved online tilmelding på klubbens  hjemmeside. Indmeldelse i klubben kan også ske ved henvendelse til kassereren  

o § 7 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som SKAL være fyldt 18 år.  o § 14, pkt. 8 Valg af 2 medlemmer til trænings- og turneringsudvalg: ønskes fjernet  o 

o ÆNDRINGER ER GODKENDT AF GENERALFORSAMLINGEN.  

- Forslag pr mail fra Ulrik Møller:  

o Ny belægningstæpper på begge padelbaner  

o Afskærmning for vind og vejr omkring padelbaner  

o Overdækket område med borde ved padelbaner  

o BESTYRELSEN HAR PLANER UNDER UDARBEJDELSE VEDR DISSE PUNKTER  

- Forslag pr mail fra Jakob Slot:  

o Forslag til tilføjelse i § 7, sidste punkt: ”Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc  

udvalg/aktivitetsudvalg efter behov”  

o Begrundelse: Det giver bestyrelsen mulighed for at nedsætte ”arbejdsudvalg” til  afgrænsede opgaver.  

o Forslag til tilføjelse til § 14, sidste punkt: ” Forslag, der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen”  o Begrundelse: Det giver bestyrelsen mulighed for at forholde sig til indkomne forslag inden  generalforsamlingen.  

o FORSLAGENE GODKENDES AF GENERALFORSAMLINGEN  

- Forslag pr mail fra Kaj Christiansen m.fl.  

o Opsætning af projektudvalg med henblik på opsætning af vindnet. Budgetforslag 250.000  kr. Forslaget udpeger 4 navngivne + 1 fra bestyrelse. (Forslagets fulde længde vedhæftes  dette referat) Kaj Christiansen ønsker at der stemmes om forslaget.  

o Bestyrelsen fortæller at Padel-udvalget allerede har gang i en proces med samme formål.  Anders Fomsgaard er med i udvalget, han fremlægger hvad de har arbejdet med:  Indhentning af tilbud samt afprøvning af vindnet.  

o Generalforsamlingen enedes om at nedsætte et ”vindnet udvalg” bestående af  repræsentanter fra padeludvalget og fra forslagsstillerne. Udvalget skal komme med en  indstilling til løsning af problemet til bestyrelsen.  

o Mht. ønsket om godkendelse af 250.000 kr. og beføjelse til at bruge til vindnet. Her  henvises til sidste års generalforsamling, hvor der blev givet beføjelse til bestyrelsen til at  bruge penge på vindnet. Det er bestyrelsens opgave at godkende og acceptere  

indkommende tilbud.  

- Der stemmes ikke om forslaget. 

- Fra forsamlingen spørges der yderligt ind til Padel-udvalgets opgaver, da der savnes information om  dette udvalg. Man ønsker at information om udvalget og dets medlemmer lægges på klubbens  hjemmeside. Dette vil bestyrelsen imødese.  

Pkt. 6: Valg til bestyrelse  

 På valg for 2 år: Pernille Hoy modtager ikke genvalg  

 På valg for 2 år: Kine Staunsbjerg modtager genvalg  

 På valg for 2 år: Steen Bek modtager genvalg  

  

Forslag fremlægges:  

 Joan Nørremark  

 Kine Staunsbjerg  

 Nikki Lange  

 Jens Larsen  

 Kaj Christiansen  

 Steen Bek  

Der uddeles stemmesedler. Anders Fomsgaard og Ann-Mai Jonasen samler stemmerne og tæller.  Ny bestyrelse er hermed fundet:  

 Joan Nørremark (18 stemmer)  

 Kine Staunsbjerg (18 stemmer)  

 Nikki Lange (14 stemmer)  

 Lone Kronborg (ej på valg)  

 Michelle Andersen (ej på valg)  

Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter:  

 På valg 1.suppleant Anders Fomsgaard modtager genvalg / GENVALGT   På valg 2.suppleant Peter Jørgensen modtager ikke genvalg  

NY SUPPLEANT: Kaj Christiansen  

Pkt. 8 Valg af 2 revisorer:  

 På valg: Per Lystbæk modtager genvalg / GENVALGT  

 På valg: Holger Haunstrup modtager genvalg / GENVALGT 

Pkt. 9 Eventuelt:  

Kaj Christiansen vil gerne have ordet. Afholder mindetale for Inger og Svend Erik Steffensen. Der afholdes  et øjebliks stilhed.  

Steen Bek, afgående bestyrelsesmedlem, takkes for hans indsats i bestyrelsen.  

Referent: Heidi Sylvestersen  

-