Referat fra Generalforsamling 2019 i Videbæk Tennisklub

Mødet blev afholdt i Klubhuset den 26. marts 2019 kl. 19:00.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Aflæggelse af årsberetning v/formanden Kaj

Pkt. 3 Aflæggelse af revideret regnskab v/ kasserer Peter

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent

Pkt. 5 Indkomne forslag

Pkt. 6 Vedtægter (tilpasning)

Pkt. 7 Projekt Padelbaner/ optagning af lån i DGI’s lånefond

Pkt. 8 Valg til bestyrelsen

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer

Pkt.11 Eventuelt

 

Formand Kaj Christiansen bød velkommen med et glas champagne for at markere, at vi er over 100 medlemmer i klubben.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent

Sven-Erik Steffensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad pkt. 2 Aflæggelse af årsberetning v/ formand

Der henvises til den skriftlige beretning

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Kassereren gennemgik revideret regnskab for året 2018.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med Kr. 50,00 pr. medlemskab.

Forhøjelse af kontingentet godkendt.

Ad pkt. 5 Indkomne forslag

Intet forslag fremlagt

Ad pkt. 6 Tilpasning af vedtægter

De tilpassede vedtægter blev godkendt.

Ad pkt. 7 Projekt Padelbane/ optagning af lån i DGI’s Lånefond

Gennemgang af budget samt status på fondsmidler.

Drøftelse af optag af lån i DGI’s Lånefond samt i klubbens midler.

Dirigenten spørger til hæftelse af lånet.

DGI Vestjylland står som garant for lånet.

Lånoptag blev godkendt.

Ad pkt. 8 Valg til Bestyrelsen

Kaj Christiansen er ikke på genvalg.

Forslag til bestyrelsen for 2 år: bestyrelsen foreslår Christian Mads

Christian Mads blev valgt ind.

På genvalg er Peter Jørgensen til bestyrelsen for 2 år.

Peter Jørgensen blev valgt ind.

Ad pkt. 9 Valg af 2 Suppleanter

Kaj Christiansen som 1. suppleant

Johannes Krogsgaard som 2. suppleant

Begge blev valgt ind.

Ad. pkt. 10 Valg af 2 revisorer

Bestyrelsen foreslår

  1. Per Lystbæk
  2. Holger Haunstrup

Er begge genvalgt.

Ad. pkt.11 Eventuelt

Peter Jørgensen holder tale for Kaj Christiansen, som gennem flere år har været vores formand for klubben.

I talen bliver det skitseret, alt det som Kaj Christiansen har gjort for klubben med hensyn til drift, vedligehold og udvikling. Der bliver givet en stor tak til ham for sin store indsats.  

Kaj siger tak for årene som formand i klubben.

Generalforsamlingen blev afsluttet med, at formanden byder Christian Mads velkommen i bestyrelsen og takker dirigenten for god ro og orden på mødet.

Referent

Pernille Johansen Hoy