Referat fra generalforsamling 4.3.2022

Referat af Videbæk Tennisklubs generalforsamling 24/3-2022

 

 1. Valg af dirigent og stemmetæller:
  1. Kaj Christiansen acceptere rolle som dirigent. Karl Otto og Anders stiller som stemmetællere.
  2. Dirigenten godkender indkaldelse til generalforsamlingen via avis og facebook, i rette tid.
  3. Dagsordenen oplæses.  Der tilføjes en ændring i punktet ”valg til bestyrelse”, hvor det oplyses at pladsen efter Christian Therkildsen er for 1 år (da der er tale om en afløsning)
 2. Aflæggelse af årsberetning v/formand Pernille Hoy samt uddybelse af to punkter ved christian og Steen
  1. Pernille fortæller om sæsonen 21/22 : træning tennis og padel, jubilæumsfest. Samt tak til de frivillige
  2. Christian fremlægger ide om kommende padeludvalg og dennes mulige arbejdsopgaver.  Der spørges fra fremmødte, hvorfor der ikke forefindes et tennisudvalg.  Her svares at der ikke har været muligt at finde folk til udvalg og bestyrelsen derfor har styret både padel og tennis.
  3. Steen fremlægger bestyrelsens tanker for fremtiden: såsom evt nyt klubhus, multibane, pavillon, reparation af klubhus, inventar.
  4. Årsberetning godkendes
 3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021 v/kassere Lone Kronborg
  1. Der spørges til klubbens lån ved DGI, der blev optaget i forbindelse med bygning af padelbaner: Planer for eventuel at afvikle lånet.  Der tales om fordele/ulemper
  2. Regnskabet godkendes
 4. Kontingent:
  1. Den kommende sæson kontingent fremlægges ved næstformand Heidi Sylvestersen. Klubben ønsker ikke at være kommerciel og fortsætter derfor med lave priser i forhold til så mange andre klubber.  Vi ønsker at skabe plads til alle.
  2. Kontingent godkendes
 5. Indkomne forslag:
  1. Kunstbane til tennis og padeltræning
  2. Vindnet. Der diskuteres forskellige løsningsmuligheder.
  3. Der ønskes lokale turneringer i padel
  4. Forslag om ændring af bookingsystem. Herunder med mulighed for at slette bookinger, da der stadig opleves at baner står ubrugt hen, trods booking.
  5. Kan banerne blive fri for hængelåsene i siden?  Her arbejdes der på at opsætte hegn for enden af padel 2. Hvis det kommer op , behøver der ikke længere at være en hængelås
  6. Ændring af lukketid af hensyn til klubbens naboer
 6. Valg til bestyrelse:
  1. På valg for 2 år Lone Kronborg , modtager genvalg – Dette godkendes af generalforsamlingen
  2. På valg for 2 år Heidi Sylvestersen, modtager ikke genvalg. Her foreslår bestyrelsen Michelle Andersen, der modtager valg og dette godkendes af generalforsamlingen.
  3. På valg for 1 år Christian Therkildsen, der fratræder bestyrelsespost. I stedet foreslår bestyrelsen Kine Staunsbjerg, der modtager valg og dette godkendes af generalforsamlingen
 7. Valg af to suppleanter:
  1. På valg som 1.suppleant Anders Fomsgaard der accepterer genvalg
  2. På valg som 2.suppleant Peter Jørgensen , der accepterer genvalg
  3. Begge bliver godkendt af generalforsamlingen
 8. Valg af 2 revisorer:
  1. På valg Per Lystbæk, modtager genvalg
  2. På valg Holger Haunstrup, modtager genvalg
  3. Begge godkendes af generalforsamlingen
  4.  
  5.  
 9. Eventuelt:
  1. Christian Therkildsen og Heidi Sylvestersen takkes for deres tid og arbejde i bestyrelsen
  2. Dirigenten kommer med en indsigelse og et ønske om bedre forberedelsestid til jobbet som dirigent. Bestyrelsen beklager det korte varsel.

 

 

 

Referent Heidi Sylvestersen

Referat af virtuel generalforsamling 12/4-2021

Pkt. 1 Valg af dirigent og stemmetæller

Formanden foreslår Jacob Slot, som accepterer. Derefter konstateres, at der er indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

 

Pkt. 2 Aflæggelse af årsberetning v/formand Pernille Hoy

Årsberetning godkendes.

Pkt.3 Aflæggelse af revideret regnskab for 2020 v/ kasserer Lone Kronborg.

Enkelte opklarende spørgsmål vedr kommunale tilskud. Regnskab godkendes.

Pkt. 4 Kontigent

Bestyrelsens forslag fremlægges af Heidi Sylvestersen:

Junior (7-17) 450 kr

Senior (18+) 900 kr

Par (2 voksne fra samme husstand) 1500 kr

Husstand (1-2 voksne+børn u/18) 1900 kr

Ved indmeldelse bliver man medlem af klubben og har derfor mulighed for at vælge frit mellem tennis og padel. Forslaget bliver positivit modtaget og godkendes.

Pkt. 5 Indkomne forslag:

 • At vedtægterne opdateres, således at padel også nævnes. Og der indskrives mulighed for digital generalforsamling.

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen:

På valg for 2 år: Pernille Hoy – modtager genvalg. Genvalg accepteret

På valg for 2 år: Christian Therkildsen- modtager genvalg. Genvalg accepteret

På valg for 2 år: Peter Jørgensen- modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Steen Bek som afløser. Steen Bek acceptere

Pkt. 7 Valg af suppleanter:

På valg 1.suppleant Johannes Krogsgaard modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter Jørgensen. Peter acceptere

På valg 2.suppleant Anders Fomsgaard modtager genvalg. Genvalg accepteret.

Pkt.8 Valg af 2 revisorer:

På valg Per Lystbæk – modtager genvalg. Genvalg accepteret

På valg Holger Haunstrup- modtager genvalg. Genvalg accepteret

Pkt. 9 Eventuelt:

 • Der fremsættes forslag ,at klubbens budget fremlægges på generalforsamlinger

 • Hjemmeside bør opdateres med nyt referat fra generalforsamling

 • Der fremsættes forslag, at der lægges kunstgræs på den ene tennisbane, således at man nemmere kan veksle mellem tennis og padel.

 

 

 

 

 

Referent: Heidi Sylvestersen