Vedtægter

 

Love og Vedtægter

for

VIDEBÆK TENNIS-OG PADELKLUB


§ 1 Navn
Foreningens navn er: Videbæk Tennis -og Padelklub og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke for tennis- og padelspillets udbredelse ved at fremme det sociale sammenhold i klubben og give sine medlemmer bedst mulig adgang til at dyrke disse to sportsgrene.

§ 3 Optagelse af medlemmer.

Indmeldelse sker ved online tilmelding på klubbens hjemmeside. Indmeldelse i klubben kan også ske ved henvendelse til kassereren.

§ 4 Medlemskab

Sæsonen løber fra maj til maj og nuværende medlemmer har derfor ret til at deltage i årets generalforsamling.

§ 5 Stemmeret

Aktive medlemmer over 15 år har stemmeret vedrørende klubbens anliggender.

§ 6 Kontingent
Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen.

§ 6 stk.1 Betaling

Kontingentet betales ved indmeldelse.

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som skal være fyldt 18 år:

1 formand
1 næstformand
1 sekretær
1 turneringsansvarlig
1 kasserer (hvis opgaven varetages i bestyrelsen)

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter på generalforsamlingen. Ved den årlige generalforsamling afgår skiftevis 2 og det efterfølgende år de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter lodtrækning. Der er adgang til genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg/aktivitetsudvalg efter behov.

§ 8 Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmødet indvarsles af formanden med 8 dages varsel, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Beslutning kan tages uden hensyn til de fremmødtes antal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

§ 9 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen skal udarbejde regler og plan for banernes benyttelse, vedtægter, ordensregler for banerne og eventuel eksklusion for overtrædelse af reglement og vedtægter.

§ 10 Tilrejsende

Tilrejsende, hvis ophold i byen er af kortere varighed, kan mod at betale et
af bestyrelsen fastsat kontingent, benytte klubbens baner.

§ 11 Eksklusion
Et medlem, der af bestyrelsen ekskluderes, kan indanke denne kendelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der træffes endelig beslutning.

§ 12 Hæftelse og lån
Ved optagelse af eventuelle nødvendige lån til klubbens drift indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 13 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

 

§ 14 Den Ordinære generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden 1. juni. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den skal indvarsles skriftligt senest 8 dage forud. Generalforsamlingen kan foretages digitalt såfremt det anses for nødvendigt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent (valgt udenfor bestyrelsen)
2. Årsberetning aflægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent (forslag fra bestyrelsen)
5. Forelæggelse af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (2 eller 3 medlemmer afgår efter tur)                                                      7. Valg af 2 suppleanter.                                                                                                            8. Valg af kasserer (såfremt opgaven varetages udenfor bestyrelsen).                                    9. Valg af 2 revisorer                                                                                                                  10. Eventuelt

Medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring derom, ledsaget af motiveret dagsorden.

§ 16 Afstemninger
Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til de fremmødtes antal. Forslag til lovændringer kræver ¾ af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. Alle andre afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækning, men skal efter begæring af mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer foregå skriftligt.

§ 17 Klubbens ophør
Klubben kan kun ophæves, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af ophævelse træffes af samme kompetente generalforsamling bestemmelse om rekvisitternes afhændelse og anvendelse af klubbens aktiver. Ved denne lovs ikrafttrædelse annulleres alle tidligere love.

§ 18 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


Foranstående ændringer af vedtægter og love er vedtaget på generalforsamlingen den 14.03.2024